Szanowni Państwo!

Po zalicytowaniu (dokonaniu zakupu) prosimy wysłać do nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych do wysyłki, ilości, koloru i rodzaju zamawianych przedmiotów.

Termin realizacji – przy wysyłce kurierem standardowo do 7 dni roboczych liczonych od daty zaksięgowania całości wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym firmy, lub w przypadku transportu naszej firmy odnotowania 50% wartości zamówienia – reszta płatna przy odbiorze towaru u kierowcy. W przypadku wyboru opcji „last minute” termin realizacji do 2 dni roboczych. <Opcja „last minute” jest bezpłatna i dotyczy foteli oraz sof z serii ROMEO, NIGHT oraz RIO w ilości do 10 szt. wyłącznie w kolorach D-2 beż, D-13 czarny, D-5 czerwień. Termin 2 dni roboczych liczony jest od daty zaksięgowania całości wpłaty za złożone zmówienie na koncie bankowym naszej firmy. Aby skorzystać z oferty „last minute” należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia skontaktować sie z nami wysyłając na adres: biuro@meblexx.pl @ o treści: „last minute” (kolor zamawianych mebli tj. D-2, D-13 lub D-5). W przypadku braku informacji meble zostaną wysłane w trybie zwykłym tj. do 7 dni roboczych jak opisano wyżej.>

Informujemy o możliwości wystąpienia niewielkich różnic w kolorystyce bowiem monitor nie jest w stanie odzwierciedlić rzeczywistych kolorów i odcieni.

KONSERWACJA

Uzywac tylko srodkow na bazie wody !!! Naniesc niewielka ilosc srodka pioracego na zabrudzone miejsce.

Odczekac 2-3 minuty i delikatnie wyczyscic, wykonujac ruchy koliste, az do znikniecia plamy.

Nie uzywac suszarki, pozostawic do samoczynnego wyschniecia.

REGULAMIN Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują każdego klienta, chyba że w drodze indywidualnych negocjacji strony umówią się inaczej (negocjacji pisemnych) – każde postanowienie można negocjować.

§ 2

Sprzedawcom mebli jest Z.P.H MEBLEX z siedzibą w Lipnie ul. Ogrodowa 1a NIP 6971439199, która jest płatnikiem VAT i każdy klient na życzenie otrzyma fakturę VAT (podane na stronach ceny są cenami brutto).

§ 3

Osobą kupujące powinny być pełnoletnie mające pełno zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.

Rozdział II

Zamówienia, płatności, dostawa, reklamacje i zwroty

§ 1

Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia – każda oferta może mieć odrębne uregulowania, które mają pierwszeństwo przed warunkami ogólnymi określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 2

Potwierdzenie w naszym systemie informatycznym zamówienia lub potwierdzenie wysłane drogą internetową jest przyjęciem oferty zgodnie z naszym regulaminem w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i strony musza się wywiązać z umowy pod rygorem odpowiedzialności za nie wywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z zobowiązania.

§ 3

Zamówienia staramy się realizować standardowo do 7 dni (w dni robocze)  lub w opcji „last minute” do 2 dni  (w dni robocze) od zaksięgowania wpłaty za towar wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki.

§ 4

Każdemu klientowi przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych (w tym prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni), jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym, oraz prawa i obowiązki zgodnie z kodeksem cywilnym w tym z uwzględnieniem rękojmi, stosownie do danego rodzaju sprzedaży / zakupu.

Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 5

W przypadku reklamacji lub zwrotów a także chęci wysłania innego pisma należy kierować je pocztą polska na adres siedziby Z.P.H MEBLEX ul. Ogrodowa 1a 64-111 Lipno.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 1

Dla celów realizacji zamówień zostaną wykorzystane dane osobowe zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a następnie dane te zostaną usunięte (Z.P.H. MEBLEX nie będzie wykorzystywał danych osobowych do innych celów niż realizacja umowy).

§ 2

Sprzedawca przestrzega Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i o wzajemność prosi klientów.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie kodeks cywilny

§ 3

Właściwym sądem do rozpoznawania sporów z uwagi na miejsce siedziby przedsiębiorstwa jest Sąd Rejonowy w Lesznie, chyba że ma zastosowanie inna właściwość, np. przemienna.